S objednanými přípravky zasíláme informace, jak správně užívat homeopatika, Schüsslerovy soli i Bachovy esence, abyste dosáhli plného úspěchu. Neboť důležité je nejen vědět, CO užívat, ale též JAK to užívat.

Mastodynon kapky 50 ml

Kód: BNR-4
Neohodnoceno
Značka: BIONORICA AG
291 Kč
Skladem (>7 ks)
Můžeme doručit do:
17.04.2024

Mastodynon kapky 50 ml

Mastodynon je přírodní nehormonální lék obsahující směs rostlinných extraktů. Pomáhá jemně harmonizovat Váš cyklus.

Přípravek se používá při premenstruačním syndromu, který se může projevovat jako bolest a napětí v prsou, psychická nevyrovnanost, zácpa, edémy, bolest hlavy/migréna. Při poruchách menstruačního cyklu. Když vás trápí bolesti prsů při nezhoubných onemocněních, například při fibrocystické mastopatii.

Léčivými látkami je extrakt ze semen byliny drmku obecného (Vitex agnus castus L.) a extrakty z dalších bylin v homeopatických decimálních potencích: Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 4D, Strychnos ignatii (Ignatia amara) 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D.
Není bez zajímavosti, že jedním z neúspěšnějších přípravků pro podporu početí je právě hlavní komponent Mastodynonu, tedy Vitex agnus castus, v homeopatii známý pod názvem Agnus castus. Některé zdroje nicméně uvádějí, že Agnus castus se nesmí používat v těhotenství a v období kojení. Před zakoupením léku Mastodynon si přečtěte příbalovou informaci k produktu.

Léková forma: Čirá, aromatická, slabě nažloutlá tekutina.

Jak užívat: Dospělé ženy a dospívající dívky starší 14 let: 30 kapek naředěných trochou vody dvakrát denně (ráno a večer). Mastodynon může být užíván současně s jinými tekutinami. Aby bylo dosaženo optimálního léčebného efektu, je doporučeno nepřetržité užívání po dobu 3 měsíců, užívejte i v průběhu menstruace.

Obsah balení: 50 ml

Nežádoucí účinky: Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10.
Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Detailní informace

Detailní popis produktu

sp.zn.sukls269086/2020
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
Mastodynon
Perorální kapky, roztok
Léčivé látky: Agnus castus 1D, Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 4D, Strychnos ignatii 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Mastodynon perorální kapky, roztok (dále jen Mastodynon) a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mastodynon užívat
3. Jak se Mastodynon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Mastodynon uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE MASTODYNON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Mastodynon je lék, který patří do farmakoterapeutické skupiny - fytofarmakum.
Mastodynon je kombinací rostlinných matečných tinktur. Mastodynon ovlivňuje hormonální systém zejména snižováním hladiny prolaktinu (hormon působící především na mléčnou žlázu).Přípravek je určen pro ženy ve fertilním (plodném) věku.
Přípravek se používá při premenstruačním syndromu, který se dostavuje krátce před menstruačním krvácením, a který se projevuje mastodynií (bolest, napětí nebo zvýšená citlivost prsů), psychickou nevyrovnaností, zácpou, otoky, bolestí hlavy/migrénou. V tomto případě lze přípravek užívat bez porady s lékařem.
Pouze po poradě s lékařem se přípravek dále užívá k léčbě mastodynie při nezhoubných bolestivých onemocněních prsu, jako je fibrocystická mastopatie, a při poruchách menstruačního cyklu (poruchy frekvence krvácení).
Před započetím léčby je u menstruačních poruch a pocitů bolesti, tlaku nebo napětí v prsech a hmatných útvarů v prsech vždy nezbytné odborné vyšetření lékařem, který musí ověřit příčiny obtíží a vyloučit případné jiné, závažnější příčiny.
Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MASTODYNON UŽÍVAT
Neužívejte Mastodynon
- jestliže jste alergický(á) na drmek obecný, kohoš žluťuchovitý, brambořík evropský, kulčibu hořkou, kosatec různobarvý, lilii tygrovanou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím Mastodynonu se poraďte se svým lékařem, pokud:
- máte nebo jste v minulosti měla estrogen – sensitivní nádor (nádor citlivý na ženské pohlavní hormony)
- jste léčena přípravky ze skupiny agonistů dopaminu (např. léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby), antagonistů dopaminu (např. léky užívané k léčbě psychických poruch), estrogenů (ženské pohlavní hormony) nebo antiestrogenů (např. léky užívané k léčbě rakoviny prsů) (Viz „Další léčivé přípravky a Mastodynon“).
- jste v minulosti měla poruchy funkce či onemocnění podvěsku mozkového (hypofýzy). V případě, že nádory podvěsku mozkového produkují hormon prolaktin (hormon působící především na mléčnou žlázu), může extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) maskovat příznaky nádoru.
Pokud se v průběhu užívání přípravku Mastodynon Vaše příznaky zhorší, poraďte se s lékařem.
Děti
Použití u dětí a dospívajících mladších 14 let nebylo dosud vzhledem k nedostatku údajů stanoveno. Mastodynon by neměl být užíván před nástupem pravidelné menstruace v pubertě.
Další léčivé přípravky a Mastodynon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.
Vzhledem k tomu, že extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) může stimulovat tvorbu dopaminu a ženských pohlavních hormonů, může dojít ke změně účinků u léků, které působí na podobném principu.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Mastodynon není určen k užívání v těhotenství. Z tohoto důvodu Mastodynon v těhotenství neužívejte. Užívání Mastodynonu se v průběhu kojení nedoporučuje. Extrakt z drmkových plodů (Vitex Agnus castus) může ovlivnit ženskou plodnost tím, že reguluje menstruační cyklus.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie zkoumající vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Mastodynon obsahuje 53 obj. % ethanolu (alkohol) tj. do 0,39 g alkoholu v jedné dávce – 30 kapek, což odpovídá do 10 ml piva nebo 4 ml vína.
Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.
3. JAK SE MASTODYNON UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka:
Věk
Jednotlivá dávka
Celková denní dávka
Dospělí a dospívající starší 14 let (Mastodynon by neměl být užíván před nástupem pravidelné menstruace v pubertě)
30 kapek
60 kapek
Užívejte jednotlivou dávku ráno a večer. Kapky užívejte naředěné trochou vody. Mastodynon můžete užívat také s jinou tekutinou.
Abyste dosáhli optimálního léčebného efektu, je doporučeno užívat přípravek nepřetržitě 3 měsíce (užívání nemá být přerušováno ani během menstruace). Pokud příznaky přetrvávají i po nepřetržitém 3 měsíčním užívání, poraďte se s lékařem.
Při odměřování dávky držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek.
Jestliže jste užila více Mastodynonu, než jste měla
Až dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování.
V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře.
Jestliže jste zapomněla užít Mastodynon
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě Mastodynonem podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté:
Více než u 1 z 10 léčených osob
Časté:
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob
Méně časté:
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob
Vzácné:
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 léčených osob
Není známo:
z dostupných údajů nelze určit
Není známo:
- závažné alergické reakce s otokem obličeje, dušností a obtížemi při polykání
- (alergické) kožní reakce (vyrážka, kopřivka), akné
- bolesti hlavy, závratě
- trávicí potíže (nevolnost, bolesti břicha)
- poruchy menstruace
Při prvních známkách hypersenzitivní (alergické) reakce přestaňte s užíváním Mastodynonu.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK MASTODYNON UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Spotřebujte do 6 měsíců po otevření lahvičky.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku nebo krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
Další informace
Stejně jako u jiných rostlinných přípravků, i u Mastodynonu se může objevit v roztoku sraženina nebo zákal, které se mohou vytvářet během skladování. Nemá to však vliv na kvalitu přípravku.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Mastodynon obsahuje
Léčivými látkami jsou Agnus castus 1D, Caulophyllum thalictroides 4D, Cyclamen europaeum 4D, Strychnos ignatii 6D, Iris versicolor 2D, Lilium tigrinum 3D.
100 g kapek obsahuje: Agnus castus D 1 20,0 g, Caulophyllum thalictroides D 4 10,0 g, Cyclamen europaeum D 4 10,0 g, Strychnos ignatii D 6 10,0 g, Iris versicolor D 2 20,0 g, Lilium tigrinum D 3 10,0 g. 1 ml = 0,9 g = 30 kapek.
Pomocnou látkou je ethanol.
Jak Mastodynon vypadá a co obsahuje toto balení
Mastodynon je čirá, aromatická, slabě nažloutlá tekutina. Je dodáván v kapacích lahvičkách z hnědého skla (LDPE kapací vložka) s LDPE šroubovacím uzávěrem v balení 50, 100 a 200 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
92318 Neumarkt
Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech s.r.o.
Pod Klikovkou 1917/4
150 00 Praha 5
Tel.: 00420 241 740 447
E-mail: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 11. 2020

Doplňkové parametry

Kategorie: Přírodní léčiva
Hmotnost: 0.12 kg
Kód SÚKL: 0045546
Charakteristika: Léčivý přípravek

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz