S objednanými přípravky zasíláme informace, jak správně užívat homeopatika, Schüsslerovy soli i Bachovy esence, abyste dosáhli plného úspěchu. Neboť důležité je nejen vědět, CO užívat, ale též JAK to užívat.

Sinupret Akut 160 mg 20 tablet

Kód: BNR-9
Neohodnoceno
Značka: BIONORICA AG
285 Kč
Skladem (>7 ks)
Můžeme doručit do:
17.04.2024

Sinupret Akut 160 mg 20 tablet

Rostlinný léčivý přípravek používaný u dospělých k léčbě akutních nekomplikovaných zánětů vedlejších nosních dutin s příznaky jako jsou výtok z nosu, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest tváře či pocit tlaku v obličeji.
Rostlinný lék s obsahem 5 rostlinných extraktů. Užívá se jestliže máte rýmu, jste nachlazení nebo trpíte zánětem vedlejších dutin nosních. Rozpouští hustý hlen, uvolňuje nos a nosní dutiny, uleví od tlaku a bolesti hlavy při nachlazení, podporuje léčbu antibiotik.  Vhodný k léčbě akutní rýmy a zánětu dutin od 18 let.

Léková forma
Zelené, kulaté, bikonvexní obalené tablety s hladkým povrchem.

Léčivá látka a její množství
Léčivou látkou je extrakt (ve formě suchého extraktu) (3-6:1) z Gentiana lutea L., radix (hořcový kořen), Primula veris L, flos cum calycibus (prvosenkový květ), Rumex crispus L, herba (šťovíková nať), Sambucus nigra L., flos (květ bezu černého) a Verbena officinalis L., herba (sporýšová nať) (1:3:3:3:3).

Jak užívat: Dospělí užívají 1 obalenou tabletu 3x denně (maximálně 3 obalené tablety denně).

Na co si dát pozor: Z důvodu nedostatečných údajů se nedoporučuje užívání přípravku u dětí a dospívajících do 18 let. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.
Baleni obsahuje 20 kusů.

 Nežádoucí účinky: Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10.
Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Detailní informace

Detailní popis produktu

Strana 1 z 6
sp. zn. sukls74594/2020
Příbalová informace: informace pro uživatele
Sinupret akut obalené tablety
Suchý extrakt z hořcového kořene, prvosenkového květu, šťovíkové nati, květu bezu černého a sporýšové nati
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
• Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
• Pokud se do 7–14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Sinupret akut a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret akut užívat
3. Jak se Sinupret akut užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sinupret akut uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Sinupret akut a k čemu se používá
Rostlinný léčivý přípravek používaný u dospělých k léčbě akutních nekomplikovaných zánětů vedlejších nosních dutin s příznaky jako jsou výtok z nosu, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest tváře či pocit tlaku v obličeji.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret akut užívat
Neužívejte Sinupret akut
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže máte nebo jste měl(a) peptický vřed.
Upozornění a opatření
Strana 2 z 6
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se u Vás projeví, krvácení z nosu, horečka, silná bolest, hnisavý výtok z nosu, zhoršené vidění, asymetrické znecitlivění střední části obličeje, očí nebo tváře, protože tyto příznaky či projevy jsou obecně považovány za závažná varování u všech forem zánětu sliznice nosní dutiny a vedlejších dutin nosních a vyžadují vyšetření lékařem specialistou a bezodkladnou lékařkou léčbu.
Jestliže příznaky přetrvávají déle než 7-14 dní, horší se nebo se pravidelně opakují, poraďte se s lékařem.
Pacienti se zánětem žaludku a s citlivým žaludkem mají při užívání tohoto přípravku postupovat obzvlášť opatrně. Přípravek Sinupret akut máte užívat, pokud možno, po jídle a zapít sklenicí vody.
Děti a dospívající
Z důvodu nedostatečných údajů se nedoporučuje užívání přípravku u dětí a dospívajících do 18 let.
Další léčivé přípravky a Sinupret akut
Nebyly provedeny žádné studie vzájemného působení léčivých přípravků. Z tohoto důvodu se nedá vyloučit, že účinek jiných léčivých přípravků se může zvýšit nebo snížit.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Těhotenství a kojení
Z bezpečnostních důvodů je třeba se vyhnout užívání léčivého přípravku Sinupret akut během těhotenství.
Není známo, zda se léčivé látky přípravku Sinupret akut vylučují do lidského mateřského mléka. Sinupret akut se nesmí užívat během kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčivý přípravek Sinupret akut může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje u těch pacientů, u kterých se jako možný nežádoucí účinek projevují závratě (viz bod 4).
Sinupret akut obsahuje glukosu a sacharosu
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Poznámka pro diabetiky:
Jedna obalená tableta obsahuje průměrně 0,3 g stravitelných sacharidů.
Strana 3 z 6
3. Jak se Sinupret akut užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí užívají 1 obalenou tabletu 3x denně (maximálně 3 obalené tablety denně).
K dispozici není dostatek údajů o specifickém doporučeném dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin/jater.
Použití u dětí a dospívajících
Z důvodu nedostatečných údajů se nedoporučuje užívání přípravku u dětí a dospívajících do 18 let.
Způsob podání
Sinupret akut se spolkne a zapije (např. sklenicí vody) bez rozžvýkání 3x denně (ráno, v poledne a večer). Jestliže máte citlivý žaludek, máte užívat přípravek Sinupret akut, pokud možno po jídle.
Trvání léčby
Není-li předepsáno jinak, léčba trvá 7–14 dní. Jestliže v tomto období nedojde ke zlepšení nebo jestliže po uplynutí tohoto období příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret akut, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret akut, než jste měl(a), oznamte to svému lékaři. Ten může rozhodnout o potřebných opatřeních. Je možné, že níže uvedené nežádoucí účinky (např. pocit na zvracení, bolest žaludku, průjem) budou intenzivnější.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinupret akut
Jestliže omylem užijete příliš málo přípravku Sinupret akut nebo jestliže tento přípravek zapomenete užít, nezdvojnásobujte následující dávku přípravku, ale pokračujte v jeho užívání tak, jak Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v této příbalové informaci.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sinupret akut
Přerušení užívání přípravku Sinupret akut je obvykle neškodné.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Strana 4 z 6
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
Poruchy trávicího traktu, např. pocit na zvracení, plynatost, průjem, sucho v ústech, bolest žaludku.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
Lokální reakce z přecitlivělosti (např. vyrážka, zčervenání pokožky, svědění pokožky nebo očí) a závažné alergické reakce (otok rtů, jazyka a hrdla a/nebo hrtanu spolu se zúžením dýchacích cest, dušnost, otok obličeje).
Závrať.
V případě prvních známek reakce z přecitlivělosti se přípravek Sinupret akut nesmí znovu užít.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak Sinupret akut uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6. Obsah balení a další informace
Co Sinupret akut obsahuje
Léčivou látkou je extrakt (ve formě suchého extraktu) (3-6:1) z Gentiana lutea L., radix (hořcový kořen), Primula veris L, flos cum calycibus (prvosenkový květ), Rumex crispus L, herba (šťovíková nať), Sambucus nigra L., flos (květ bezu černého) a Verbena officinalis L., herba (sporýšová nať) (1:3:3:3:3).
První extrakční rozpouštědlo: ethanol 51 % (m/m). Jedna obalená tableta obsahuje 160,00 mg suchého extraktu.
- Dalšími složkami jsou: sacharosa; mastek; uhličitan vápenatý (E 170); mikrokrystalická celulosa; maltodextrin; prášková celulosa; hypromelosa; dextrin; arabská klovatina usušená rozprášením; hydrofobní koloidní oxid křemičitý; koloidní bezvodý oxid křemičitý; oxid titaničitý (E 171); tekutá glukosa; magnesium-stearát [rostlinný]; kyselina stearová; prášková sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu (E 141); hlinitý lak indigokarmínu (obsahuje indigokarmín E 132 a hydroxid hlinitý); karnaubský vosk; riboflavin (E 101).
Strana 5 z 6
Jak Sinupret akut vypadá a co obsahuje toto balení
Balení s 20 obalenými tabletami, 2 blistry, z nichž každý obsahuje 10 obalených tablet.
Balení se 40 obalenými tabletami, 4 blistry, z nichž každý obsahuje 10 obalených tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Sinupret akut jsou zelené, kulaté, bikonvexní obalené tablety s hladkým povrchem.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BIONORICA SE Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 Neumarkt
Německo Tel.: +49 (0)9181 231-90 Fax: +49 (0)9181 231-265 E-mail: info@bionorica.de
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech s.r.o.
Pod Klikovkou 1917/4
150 00 Praha 5
Tel.: +420 241 740 447
Email: info@schwabe.cz
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
RAKOUSKO
BULHARSKO
CHORVATSKO
NĚMECKO, LUCEMBURSKO
DÁNSKO
Sinupret intens, überzogene Tablette
Синупрет екстракт обвити таблетки
Sinupret akut obložene tablete
Sinupret extract, überzogene Tablette
Sinux
ESTONSKO
LOTYŠSKO
Sinupret extract, kaetud tabletid
Sinupret ekstrakts 160 mg apvalkotās tabletes
LITVA
Sinupret intens dengtos tabletės, suaugusiesiems
POLSKO
Sinupret extract, tabletki drażowane
RUMUNSKO
ŠVÉDSKO
SLOVINSKO
Sinupret acute drajeuri
Sinuxol
Sinupret exera obložene tablete
Strana 6 z 6
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Sinupret Akut, obalené tablety
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 6. 2020

Doplňkové parametry

Kategorie: Přírodní léčiva
Hmotnost: 0.02 kg
Kód SÚKL: 0197843
Charakteristika: Léčivý přípravek

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz