S objednanými přípravky zasíláme informace, jak správně užívat homeopatika, Schüsslerovy soli i Bachovy esence, abyste dosáhli plného úspěchu. Neboť důležité je nejen vědět, CO užívat, ale též JAK to užívat.

Kaloba perorální kapky 20 ml

Kód: SCH-4
Neohodnoceno
163 Kč
Skladem (>7 ks)
Můžeme doručit do:
20.06.2024

Kaloba perorální kapky 20 ml

Kaloba je rostlinný léčivý přípravek (fytofarmakum), jehož léčivou látkou je vysušený extrakt z kořene rostliny Pelargonium sidoides (EPs 7630).
Používá se ke zmírnění příznaků při onemocnění horních cest dýchacích (akutní bronchitidě), které nevyžaduje antibiotickou léčbu. Je klinicky prokázáno, studiemi se stovkami pacientů, že zkrátí dobu naší pracovní neschopnosti nebo absenci dětí ve škole či jiném dětském kolektivu.

Pro akutní zánět průdušek je charakteristický buď suchý, dráždivý kašel s bolestí při kašli, nebo vlhký kašel provázený obtížným vykašláváním hlenu. Onemocnění může být provázeno zvýšenou teplotou. Akutnímu zánětu průdušek často může předcházet nebo jej může provázet zánět horních cest dýchacích (rýma, zánět nosohltanu, škrábání v krku atd.).
Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 1 roku.

Léková forma: Světle hnědý až červenohnědý roztok.

Jak užívat:
Dospělí a mladiství nad 12 let: 30 kapek 3 x denně
Děti od 6 do 12 let: 20 kapek 3 x denně
Děti od 1 do 5 let: 10 kapek 3 x denně

Obsah balení: 20 ml

Nežádoucí účinky: Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10.
Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Detailní informace

Detailní popis produktu

1/5
sp.zn.sukls38792/2020
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
Kaloba Perorální kapky, roztok
Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 – 10) (EPs 7630)
extrahováno 11% ethanolem (m/m)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Kaloba a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalobu užívat
3. Jak se Kaloba užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Kalobu uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE KALOBA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Kaloba je rostlinný léčivý přípravek (fytofarmakum), jehož léčivou látkou je tekutý extrakt z kořene rostliny Pelargonium sidoides (EPs 7630).
Přípravek se užívá k léčbě akutního zánětu průdušek, který nevyžaduje podávání antibiotik.
Pro akutní zánět průdušek je charakteristický buď suchý, dráždivý kašel s bolestí při kašli, nebo vlhký kašel provázený obtížným vykašláváním hlenu. Onemocnění může být provázeno zvýšenou teplotou.
Akutnímu zánětu průdušek může často předcházet zánět horních cest dýchacích (rýma, zánět nosohltanu atd.).
Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 1 roku.
V případě zhoršení stavu, změny charakteru hlenu (výskyt hnisu nebo krve), horečky trvající několik dní vyhledejte lékaře, který zváží případnou antibiotickou léčbu.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE KALOBU UŽÍVAT
2/5
Neužívejte Kalobu
- jestliže jste alergický(á) na kořen rostliny Pelargonium sidoides nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6,
- při těžkých onemocněních jater, jelikož nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti.
Upozornění a opatření
- v případě, že se Váš stav do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem,
- pokud máte horečku trvající několik dní, dušnost nebo vykašláváte hlen s příměsí krve, ihned navštivte svého lékaře,
- vyhledejte lékaře, pokud se objeví příznaky poruchy jaterních funkcí.
Děti
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o léčbě u dětí do 1 roku. Kaloba by se z tohoto důvodu neměla používat u dětí mladších než 1 rok.
Další léčivé přípravky a Kaloba
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Doposud nebyly hlášeny žádné lékové interakce.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Kaloba se nesmí užívat během těhotenství a kojení, protože pro toto období nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Kaloba nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Kaloba obsahuje 13 % obj. ethanolu (alkohol), tj. do 195 mg v jedné dávce pro dospělého (30 kapek), což odpovídá do 3,8 ml piva, 1,6 ml vína.
Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.
3. JAK SE KALOBA UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kaloba je tekutý přípravek pro podání ústy.
Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí a dospívající starší 12 let užívají 30 kapek 3 x denně.
Děti ve věku od 6 do 12 let užívají 20 kapek 3 x denně.
Děti ve věku od 1 do 5 let užívají 10 kapek 3 x denně.
Kapky užívejte s trochou tekutiny ráno, v poledne a večer.
Lahvičku držte ve svislé poloze, případně lehce poklepávejte na její dno.
Jak dlouho můžete Kalobu užívat?
Po ústupu příznaků se doporučuje pokračovat v léčbě Kalobou ještě pár dní, aby se zabránilo návratu nemoci.
Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 10 dnů.
3/5
Jestliže jste užil(a) více Kaloby, než jste měl(a)
Příznaky předávkování nejsou dosud známy. Při případném předávkování se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Kalobu
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě Kalobou podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu:
Velmi časté:
Více než u 1 z 10 léčených osob
Časté:
Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob
Méně časté:
Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob
Vzácné:
Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 léčených osob
Není známo:
z dostupných údajů nelze určit
Následující seznam nežádoucích účinků zahrnuje všechny reakce, které se vyskytly během léčby Kalobou, včetně vyššího dávkování nebo dlouhodobé léčby.
Méně časté jsou trávicí potíže jako bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost nebo průjem.
Vzácně se může vyskytnout mírné krvácení z dásní nebo nosu, reakce z přecitlivělosti (např. kožní vyrážka, kopřivka, svědění kůže a sliznic). Tyto reakce se mohou vyskytnout již po prvním užití Kaloby.
Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout závažné reakce z přecitlivělosti (reakce z přecitlivělosti) s otokem obličeje, dušností a poklesem krevního tlaku.
Může se objevit porucha jaterních funkcí, příčinná souvislost s užíváním tohoto přípravku však není potvrzena.
Opatření v případě nežádoucích účinků
Jestliže zpozorujete příznaky reakce z přecitlivělosti, jako zarudnutí kůže spolu se svěděním, přerušte užívání Kaloby a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky přecitlivělosti vyskytly, znovu již tento přípravek neužívejte.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
4/5
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK KALOBU UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po otevření lahvičky je 3 měsíce.
Rostlinný extrakt ve formě perorálních kapek, roztoku může po delší době způsobovat zakalení, které však nemá negativní vliv na účinnost přípravku. Přípravek Kaloba je přírodním produktem, může proto docházet k lehkému kolísání barvy a chuti výrobku.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Kaloba obsahuje
Léčivou látkou je Pelargonii sidoidis extractum fluidum (extrakt z kořene rostliny Pelargonium sidoides) (1 : 8 - 10) (EPs 7630). Extrakční látkou je 11% ethanol (m/m).
10 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z kořene rostliny Pelargonium sidoides
Pomocnými látkami jsou ethanol 13% (V/V) – součást extraktu, glycerol 85 %.
Jak Kaloba vypadá a co obsahuje toto balení
Kaloba je světle hnědý až červenohnědý roztok. Je dodáván v balení po 20 a 50 ml roztoku.
Lahvička z hnědého skla III. hydrolytické třídy, PE kapací zařízení, PP šroubovací uzávěr, papírová krabička.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Německo
email: info@schwabepharma.com
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
CZ- 140 00 Praha 4
5/5
Tel: +420241740447
E-mail: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 3. 2020

Doplňkové parametry

Kategorie: Přírodní léčiva
Hmotnost: 0.07 kg
Kód SÚKL: 0023998
Charakteristika: Léčivý přípravek

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz