Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

LYMPHOMYOSOT Heel gtt.1x30ml
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

LYMPHOMYOSOT

Katalóg. číslo:Komplex24
Bežná cena v obchodoch: 7.46 s DPH
Naša cena: 7.08 € s DPH
DPH:10%
Ušetríte: 0.38 €
Kód SUKL:0067094
Charakteristika:Léčivý přípravek. Homeopatikum.
Početks

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

Lymphomyosot perorální kapky, roztok 

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Lymphomyosot a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lymphomyosot používat 
3. Jak se přípravek Lymphomyosot používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Lymphomyosot uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Kombinovaný přípravek Lymphomyosot je homeopatická specialita. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
Lymphomyosot POUŽÍVAT 

Nepoužívejte přípravek Lymphomyosot: 
- Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
Při poruše funkce štítné žlázy se sníženou tolerancí jódu se doporučuje užívání přípravku po 
konzultaci s lékařem. 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Lymphomyosot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Další léčivé přípravky a přípravek Lymphomyosot 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Stránka 2 z 3 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bez omezení 

Lymphomyosot obsahuje alkohol 
Tento lék obsahuje 29% hm ethanolu (alkoholu). 
Škodlivé pro pacienty, kteří trpí alkoholismem. 
Je třeba vzít v úvahu u těhotných a kojicích žen, dětí a rizikových skupin, jako jsou pacienti 
s onemocněním jater a epilepsií. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Lymphomyosot POUŽÍVÁ 

Přípravek je určen k perorálnímu podání. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu 
s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
Obvyklá dávka je 10-20 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních obtížích 10 kapek každých 15 minut 
po dobu 2 hodin. V některých případech je nutné dlouhodobé užívání (více než 6 měsíců). 

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a 
lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Nežádoucí účinky: Nejsou známy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

5. JAK PŘÍPRAVEK Lymphomyosot UCHOVÁVAT 
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Lymphomyosot obsahuje 

- Léčivými látkami ve 100 g (= 105 ml, 1 ml = 22 kapek) roztoku jsou: 
Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4 5,0 g, Sarsaparilla D6 5,0 g, Calcii phosphas 
D12 5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0 g, Fumaria officinalis D4 5,0 g, Levothyroxinum D12 5,0 g, 
Geranium robertianum D4 10,0 g, Ferrosi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea 
Stránka 3 z 3 
diadema D6 5,0 g, Myosotis arvensis D3 5,0 g, Teucrium scorodonia D3 5,0 g, Pinus sylvestris D4 
5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3 5,0 g, Nasturtium aquaticum D4 10,0 g. 
- Pomocnou látkou je ethanol 29 % hm. 

Jak Lymphomyosot vypadá a co obsahuje toto balení 
Lymphomyosot je čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok 

Velikost balení: 30, 100 ml 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 
76532 Baden-Baden, Německo 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr.Peithner Prag s.r.o. 
Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 
Tel: 241740540 
Fax: 241740553 
Email: office@peithner.cz 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.9.2012 

Späť na predchádzajúcu stránku.