Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

Top
STODAL sirup 200 ml
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

STODAL

Výrobce:Boiron
Katalog. číslo:Komplex11
Naše cena: 165.00 Kč vč. DPH
DPH:10%
Kód SUKL:0060073
Charakteristika. :Léčivý přípravek.
Početks

STODAL®
,sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat!
CO JE STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat 
pouze po poradě s lékařem.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z 
dlouhodobého použití.
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STODAL UŽÍVAT
Neužívejte STODAL
− jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
− jestliže trpíte zánětem žaludku
− jestliže máte žaludeční vředy.
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku STODAL je zapotřebí
v případě nesnášenlivosti některých cukrů, diety s nízkým obsahem cukru nebo u diabetiků, neboť 
tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu.
Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74% V/V ethanolu (alkohol).
Užití tohoto přípravku je škodlivé pro alkoholiky. Obsah ethanolu je nutno vzít v úvahu u těhotných a 
kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, mozkovým 
onemocněním, poraněním mozku nebo epilepsií. Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo 
hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Není známo.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o používání přípravku u těhotných a kojících žen, a 
protože přípravek obsahuje ethanol, jeho užívání v období těhotenství a kojení se nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Ovlivnění se 
nepředpokládá.
Důležité informace o některých složkách přípravku STODAL
Přípravek obsahuje sacharózu a ethanol.
½ čajové lžičky (2,5 ml) obsahuje 0,0345 g ethanolu a 1,875 g sacharózy.
1 čajová lžička (5 ml) obsahuje 0,069 g ethanolu a 3,75 g sacharózy.
1 polévková lžíce (15 ml) obsahuje 0,206 g ethanolu a 11,25 g sacharózy. Množství alkoholu v této 
dávce odpovídá 2,18 ml vína nebo 5,22 ml piva.Vzhledem k obsahu ethanolu je přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je
nutno tuto skutečnost vzít v úvahu u dětí, těhotných a kojících žen a vysoce rizikových pacientů (viz 
bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku STODAL je zapotřebí).
Pokud vám lékař řekl, že trpíte intolerancí (nesnášenlivostí) některých cukrů, poraďte se s ním
předtím, než začnete tento přípravek užívat.
JAK SE STODAL UŽÍVÁ
Vždy užívejte STODAL přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkování přípravku je:
Děti od 2 do 4 let: užívá se ½ čajové lžičky (2,5 ml) 3-5x denně.
Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Děti od 5 do 11 let: užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 3-5x denně.
Dospělí a mladiství od 12 let: užívá se 1 polévková lžíce (15 ml) 3-5x denně.
Přípravek užívejte nejdéle 10 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých 
nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i STODAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.
U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo 
lékárníkovi.
JAK STODAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
STODAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.
DALŠÍ INFORMACECo STODAL obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Drosera tinktura .......................................................................................................... 0,95 g
Pulsatilla 6 CH.............................................................................................................. 0,95 g
Rumex crispus 6 CH..................................................................................................... 0,95 g
Bryonia 3 CH................................................................................................................ 0,95 g
Ipecacuanha 3 CH........................................................................................................ 0,95 g
Euspongia officinalis 3 CH............................................................................................ 0,95 g
Sticta pulmonaria 3 CH................................................................................................ 0,95 g
Kalii stibii tartras 6 CH ................................................................................................. 0,95 g
Myocardium 6 CH........................................................................................................ 0,95 g
Dactylopius coccus 3 CH.............................................................................................. 0,95 g
Balsami tolutani sirupus............................................................................................ 19,00 g
Polygalae sirupus....................................................................................................... 19,00 g
Pomocnými látkami jsou:
prostý sirup, karamel, kyselina benzoová, ethanol 96% V/V.
Jak STODAL vypadá a co obsahuje balení
STODAL má formu sirupu. Je zabalený v krabičce obsahující lahvičku o objemu 200 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.
Zkratky uvedené na krabičce:
LOT = číslo šarže
EXP = použitelné do
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: 
info@boiron.cz , http://vpois.boiron.cz.
Registrační číslo: 94/ 700/92-C
Příbalová informace byla naposledy schválena 27.9.2011.
Tento lék je volně prodejný a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Související oddělení:

Zpět na předchozí stránku.