Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

GAVISCON žvýkací tablety por.tbl.mnd. 48
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

GAVISCON žvýkací tablety por.tbl.mnd. 48

Výrobce:Reckitt Benckiser
Katalog. číslo:4009
Naše cena: 129.00 Kč vč. DPH
DPH:10%
Kód SUKL:0158447
Charakteristika. :Léčivý přípravek.
Početks

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gaviscon žvýkací tablety

(natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Gaviscon žvýkací tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

1. CO JE GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Gaviscon žvýkací tablety vytváří ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku.

Tato vrtsva brání úniku žaludeční kyseliny z žaludku do jícnu, a tak zmírňuje pocit pálení žáhy a nepříjemné pocity, které žaludeční kyselina v ústech a krku působí.

Pálení žáhy se může objevit po jídle (např. po tučných nebo pálivých jídlech) nebo během těhotenství, případně u pacientů s příznaky spojenými s refluxním zánětem jícnu (např. těžkosti s polykáním a/nebo bolestivé polykání, vředy v ústech, zvracení).

Přípravek Gaviscon žvýkací tablety se používá k léčbě příznaků gastroezofageálního refluxu (onemocnění, při kterém se obsah žaludku vrací do jícnu), jako jsou regurgitace kyseliny (únik žaludeční kyseliny ze žaludku zpět do jícnu), pálení žáhy a poruchy trávení (spojené s refluxem), například po jídle nebo během těhotenství, případně u nemocných s příznaky spojenými s esofagitidou (zánětem jícnu způsobeným zpětným tokem obsahu žaludka do jícnu).

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GAVISCON ŽVÝKACÍ

TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte Gaviscon žvýkací tablety:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku přípravku Gaviscon žvýkací tablety,

protože se velmi vzácně vyskytly potíže s dechem a vyrážka (podrobnější informace viz dále).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gaviscon žvýkací tablety je zapotřebí:

Tento přípravek obsahuje sodík (5,3 mmol v dávce 2 tablet) a vápník (1,6 mmol v dávce 2 tablet):

Pokud Vám byla doporučena dieta s výrazným omezením některé z těchto solí, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat;

Poraďte se také, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, pokud trpíte nebo jste trpěl(a) závažným onemocněním ledvin nebo srdce, protože některé soli mohou tyto choroby ovlivňovat.

Pokud víte, že máte sníženou hladinu žaludeční kyseliny, poraďte se, prosím, se svým lékařem, protože účinnost přípravku tím může být snížená.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dnů, poraďte se s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Neužívejte tento přípravek, pokud jste v předchozích 2 hodinách užil(a) jiný lék (podáván ústy), protože přípravek Gaviscon žvýkací tablety může ovlivnit účinek některých jiných léků.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 

Těhotenství a kojení:

Tento přípravek lze užívat v těhotenství i během kojení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon žvýkací tablety:

Pokud máte fenylketonurii, vězte, že tento příopravek obsahuje sladidlo aspartam, zdroj fenylalaninu.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UŽÍVÁ

Perorální podání. Tabletu před spolknutím řádně rozžvýkejte.

Dospělí včetně starších lidí a děti od 12 let: Při obtížích 2 až 4 tablety po jídle a před spaním, nejvýše 4krát denně.

Děti mladší 12 let: Podávat pouze po konzultaci s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Gaviscon žvýkací tablety, než jste měl(a):

Pokud užijete příliš velké množství přípravku, můžete trpět nadýmáním. Pravděpodobně Vám to nijak neuškodí, ale raději se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gaviscon žvýkací tablety:

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Gaviscon žvýkací tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás následující nežádoucí účinky projeví, přestaňte tento přípravek užívat a neprodleně poraďte se se svým lékařem. Přestaňte užívat tento přípravek a neprodleně informujte svého lékaře, pokud se u Vvás projeví tyto nebo jiné nežádoucí účinky.

Velmi vzácně (méně než 1 případ z 10 000 používatelů) se může vyskytnout alergická reakce na složky přípravku. Mezi příznaky této reakce mohou patřit: vyrážka, svědění, potíže s dechem, závratě nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

5. JAK GAVISCON ŽVÝKACÍ TABLETY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Gaviscon žvýkací tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za „Použitelné do: měsíc/rok“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Gaviscon žvýkací tablety obsahuje:

- Léčivými látkami jsou natrii alginas 250 mg, natrii hydrogenocarbonas 133,5 mg a calcii carbonas 80 mg v každé žvýkací tabletě.

- Pomocnými látkami jsou mannitol (E 421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E 951), aroma máty peprné, magnesium-stearát (E 572) a draselná sůl acesulfamu (E 950).

Tablety neobsahují cukr ani gluten.

Přípravek Gaviscon žvýkací tablety jsou téměř bílé až krémové, slabě skvrnité tablety.

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel: +420 227 110 141

Zpět na předchozí stránku.