Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

Ataralgin por.tbl.nob.20
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

Ataralgin por.tbl.nob.20

Výrobce:Glenmark
Katalog. číslo:20110
Naše cena: 75.00 Kč vč. DPH
DPH:10%
Kód SUKL:0048888
Charakteristika. :Léčivý přípravek.
Početks

Ataralgin tablety

  • Rychlá úleva při bolestech hlavy, krční páteře a ztuhlosti svalů v oblasti šíje. Vhodná pomoc při bolestech vyvolaných stresem a únavou.
  • Unikátní kombinace aktivních složek
  • Paracetamol je účinné analgetikum, velmi šetrné k zažívacímu traktu
  • Guaifenesin zvyšuje vstřebávání paracetamolu a tím zrychluje nástup účinku, uvolňuje svaly v oblasti krční páteře a snižuje napětí
  • Kofein zesiluje účinek obsaženého paracetamolu, tlumí únavu a ospalost
  • Ulevuje od následujících obtíží: bolest hlavy od krční páteře bolest vyvolaná stresem bolest vyvolaná únavou bolest a ztuhlost svalů v oblasti šíje

Jeho výdej není vázán na lékařský předpis.

Ataralgin tablety je lék k vnitřnímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Ataralgin 
tablety 

Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ataralgin musíte užívat 
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 


V této písemné informaci pro uživatele: 
1. Co je Ataralgin a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ataralgin užívat 
3. Jak se Ataralgin užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Ataralgin uchovávat 
6. Další informace 


1. CO JE ATARALGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin 
a kofein. 
Paracetamol působí proti bolesti a snižuje horečku. 
Guaifenezin zvyšuje protibolestivé účinky paracetamolu. Mimoto snižuje duševní a emoční 
napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání. 
Kofein zesiluje protibolestivé účinky, zejména u bolestí hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje 
duševní aktivitu. 
Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny. 
Ataralgin se používá u dospělých k rychlému tlumení mírné až středně silné bolesti hlavy, 
zubů a bolesti v oblasti krční páteře. Dále se užívá při bolestech kloubů a svalů 
doprovázejících chřipková onemocnění, k léčbě horečnatých stavů při chřipkových 
onemočněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. Přípravek 
není vhodný pro děti a mladistvé do 15 let. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATARALGIN 
UŽÍVAT 
Neužívejte Ataralgin 
- jste-li alergický (přecitlivělý) na léčivé látky (paracetamol, guajfenezin, kofein) nebo na 
kteroukoli další složku Ataralginu 
- když máte těžší onemocnění jater, akutní žloutenku, poškozená játra v důsledku 
alkoholismu 
- pokud současně užíváte léky poškozující játra 
- při myasthenickém syndromu a myasthenia gravis 

Zvláštní opatrnosti při použití Ataralginu je zapotřebí 
- pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater nebo máte Gilbertův syndrom (poruchu 
projevující se větším množstvím žlučového barviva bilirubinu v krvi) 
- máte-li nízkou hladinu enzymu zvaného glukóza-6-fosfát dehydrogenáza v krvi 

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před zahájením léčby 
s lékařem. 

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním 
alkoholu a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Účinky Ataralginu a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde 
především o kombinace vyšších dávek Ataralginu s léky ovlivňujícími játra, léky na 
uklidnění a léky uvolňujícími svalové napětí. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste uží-
val(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Bez porady s lékařem neužívejte současně s Ataralginem žádné jiné volně prodejné léky. 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Ataralgin . 

Užívání Ataralginu s jídlem a pitím 
Během léčby Ataralginem se nesmí pít alkoholické nápoje. 

Těhotenství a kojení 
Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Ataralgin se neužívá v těhotenství a při kojení. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ataralgin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 


3. JAK SE ATARALGIN UŽÍVÁ 
Vždy užívejte Ataralgin přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka pro dospělé je při 
bolesti 1-2 tablety, dále podle potřeby několikrát denně (v intervalech nejméně 
čtyřhodinových) do nejvyšší dávky 3-6 tablet denně. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 3 tablety. 
Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu bolestí, poraďte se s lékařem. Pokud obtíže ustupují lze 
přípravek užívat bez porady s lékařem až 7 dnů. 
Dlouhodobé užívání je možné pouze na doporučení lékaře. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 

Snížená funkce ledvin a/nebo jater 
Pacienti s onemocněním jater a ledvin, stejně i nemocní s Gilbertovým syndromem užívají lék 
podle doporučení lékaře ve snížené dávce a v prodloužených odstupech mezi dávkami. 


Starší pacienti 
U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku. 

Jestliže jste užil(a) více Ataralginu než jste měl(a) 
Po užití více tablet najednou se příznaky otravy projeví: pocitem nevolnosti, zvracením, 
slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha; při předávkování nebo náhodném požití více tablet 
dítětem ihned vyhledejte lékaře. 

Máte-li další otázky týkající sa použití tohoto léku, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Ataralgin nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu: 
Velmi časté (více než u 1 pacienta z 10 
Časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100) 
Méně časté (méně než u 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta z 1000) 
Vzácné (méně než u 1 pacienta z 1000, ale více než u 1 pacienta z 10 000) 
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000) 
Neznámé (z dostupných údajů nelze frekvenci určit) 
V každé skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny se snižující se závažností. 


Poruchy gastrointestinálního (trávicího) systému 
Vzácné: nevolnost, zvracení 

Poruchy jater a žlučových cest: 
Vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů 

Poruchy nervového systému 
Vzácné: závratě 

Poruchy krve a lymfatického systému: 
Velmi vzácné: změny krevního obrazu jako snížení počtu červených krvinek (hemolytická 
anémie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie, agranulocytóza), snížení počtu 
bílých krvinek (leukopenie, neutropenie), úbytek všech druhů krvinek v krvi (pancytopenie) 

Poruchy dýchacího systému 
Velmi vzácné: u některých choulostivých osob se může objevit astmatické postižení 
dýchacích cest 

Poruchy svalové a kosterní soustavy 
Vzácné: lehká svalová slabost 

Poruchy imunitního systému 
Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti od slabého zrudnutí pokožky až ke kopřivce a k 
šokovému stavu, kdy je nutné terapii okamžitě přerušit. 


Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Vzácné: únava 

Ataralgin v doporučeném dávkování vyvolává nežádoucí účinky jen zřídka. 
Příznaky otravy po požití více tablet najednou se projeví pocitem nevolnosti, zvracením, 
slabostí, bušením srdce, bolestmi břicha; při předávkování ihned vyhledejte lékaře. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, 
prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK ATARALGIN UCHOVÁVAT 
Ataralgin uchovávejte při teplotě do 25
o
C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
Ataralgin uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Ataralgin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 


6. DALŠÍ INFORMACE 
Co Ataralgin obsahuje 
- Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 325 mg, Guaifenesinum 130 mg, Coffeinum 70 
mg v 1 tabletě 
- Pomocnými látkami jsou: Předbobtnalý kukuřičný škrob, polyvidon 30, sodná sůl kros-
karmelosy, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát 

Jak vypadá Ataralgin a obsah balení 
Bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší 
polykání, není určena k dělení dávky. 
Balení obsahuje 10 nebo 20 tablet v blistrech po 10 tabletách. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika 
Tel.: +420 227 629 525 
Fax: +420 227 629 509 
e-mail: info@glenmarkpharma.cz 

Výrobce: 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštění 
Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika 
Tel.: +420 465 457 218 
Fax: +420 465 457 457 
e-mail: vyroby@glenmarkpharma.cz 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
Česká republika 
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. 
Hvězdova 1716/2b 
140 78 Praha 4 
Tel: +420 227 629 525 
e-mail: info@glenmarkpharma.cz 

Zpět na předchozí stránku.