Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

Top
TRAUMEEL S mast 50g
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.
TIP

TRAUMEEL S mast 50g

Výrobce:Heel
Katalog. číslo:HEEL06
Naše cena: 189.00 Kč vč. DPH
DPH:10%
Kód SUKL:0066908
Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
Početks

Traumeel® S

Co je  Traumeel® S mast?

Léčivý, rotlinný, homeopatický přípravek, který se užívá ke zmírnění bolestí při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu. Je velmi dobře snášen.

Obsahuje 12 druhů léčivých bylin a 2 druhy přírodních minerálních solí:

Prha arnika, Měsíček lékařský, Vilín virginský, Řebříček obecný, Rulík zlomocný, Oměj šalamounek, Heřmánek lékařský, Kostival lékařský, Sedmikráska chudobka, Třapatka úzkolistá, Třapatka nachová, Třezalka tečkovaná, Mercurius solibilis Hahnemanni, Calcii sulfidum

Traumeel® S mast je ideálním řešením pro všechny, kdo upřednostňují přírodní léčbu.

Traumeel® S mast je možné aplikovat při traumatických stavech všeho druhu a to jak při úrazech, tak i v průběhu rehabilitace.

  • stavy po úrazech pohybového aparátu
  • stavy po operaci pohybového aparátu
  • podlitiny
  • postraumatické otoky

Traumeel® S mast pomůže podpořit hojení a může pomoci při bolesti.

Komu a jak aplikovat:

Přípravek Traumeel® S mast je určen pouze k vnějšímu užití. Je určen všem věkovým kategoriím, včetně dětí a seniorů. Těhotné a kojící ženy se o aplikaci masti poradí se svým lékařem.

Dávkování:

Ráno a večer (v případě potřeby je možné i častěji) nanášejte malé množství masti v tenké vrstvě na postižené místo.

-----------------------------------------------------------------------------

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Traumeel S, mast

Homeopatický léčivý přípravek

Arnica montana D4 1,500 g; Calendula officinalis D4 0,450 g; Hamamelis virginiana D4 0,450 g; Echinacea angustifolia D4 0,150 g; Echinacea purpurea D4 0,150 g; Chamomilla recutita D4 0,150g; Achillea millefolium D4 0,090 g; Symphytum officinale D4 0,100 g; Bellis perennis D4 0,100 g; Hypericum perforatum D6 0,090 g; Aconitum napellus D4 0,050 g; Atropa belladonna D4 0,050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,040 g; Calcii sulfidum D6 0,025 g ve 100g masti.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRAUMEEL S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TRAUMEEL S POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Traumeel S:
Jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek by měl být aplikován pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění) a nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Pouze k vnějšímu použití.

Pokud se po aplikaci přípravku objeví kožní vyrážka, je nutné léčbu ukončit a poradit se s lékařem.

Jestliže je bolest kloubů doprovázena otokem kloubů, zarudnutím kloubů nebo horečkou, musí být  nejprve provedeno vyšetření lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Traumeel S:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy by se o používání přípravku měly poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Traumeel S nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Traumeel S obsahuje cetylstearylalkohol. Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRAUMEEL S POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Traumeel S je určen k vnějšímu použití.

Doporučená dávka přípravku:

Obvykle ráno a večer (v případě potřeby častěji) nanášet malé množství masti v tenké vrstvě na místa bolesti.

Ústí tuby propíchněte trnem v šroubovacím uzávěru.

Pokud do 7 dnů příznaky neustoupí nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle jak 2 týdny.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické kožní reakce.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK TRAUMEEL S UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Traumeel S obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Arnica montana D4 1,500 g; Calendula officinalis D4 0,450 g; Hamamelis virginiana D4 0,450 g; Echinacea angustifolia D4 0,150 g; Echinacea purpurea D4 0,150 g; Chamomilla recutita D4 0,150g; Achillea millefolium D4 0,090 g; Symphytum officinale D4 0,100 g; Bellis perennis D4 0,100 g; Hypericum perforatum D6 0,090 g; Aconitum napellus D4 0,050 g; Atropa belladonna D4 0,050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,040 g; Calcii sulfidum D6 0,025 g.

Pomocnými látkami jsou: emulgující cetylstearylalkohol (typ A), tekutý parafin, bílá vazelína, alkohol 96%, čištěná voda.

Jak přípravek Traumeel S vypadá a co obsahuje toto balení:

Traumeel S je bílá mast slabého charakteristického zápachu. Kovová tuba (vrstvený hliník) se šroubovacím uzávěrem z umělé hmoty, papírová krabička s označením „Homeopatický léčivý přípravek“, příbalová informace.

Velikost balení: 50g, 100g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4, Tel: 241740540, Fax: 241740553, Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.7.2016

Související oddělení:

Zpět na předchozí stránku.