Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

Top
Euphorbium Comppos.-Heel Nasen.L spr.nas.1x20ml
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL nosní sprej

Výrobce:Heel
Katalog. číslo:HEEL03
Naše cena: 179.00 Kč vč. DPH
DPH:10%
Kód SUKL:66913
Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum
Početks

1 sp. zn. sukls208846/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L

nosní sprej, roztok
Homeopatický léčivý přípravek
Léčivé látky: Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUMHEEL NASENTROPFEN L používat
3. Jak se přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Kombinovaný přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L je homeopatická specialita.
Indikace jsou odvozeny z obrazu léku. Mezi ně patří: Rýma infekčního nebo alergického původu (např. senná rýma). Akutní či chronická sinusitida (zánět vedlejších dutin nosních) Rýma infekčního původu se projevuje zduřením nosní sliznice, které omezuje průchodnost nosu, a výtokem, který je zpočátku vodnatý, poté hlenovitý, hlenohnisavý až hnisavý. Alergická rýma je rýma vyvolaná alergenem. Alergická reakce sliznice nosu se projevuje zpočátku vodnatým výtokem. Může se však též projevit nosní neprůchodností. Akutní sinusitida postihuje vedlejší dutiny nosní. Nejvýraznějším příznakem je bolest hlavy, která může být i jednostranná. Přítomen bývá patologický výtok z nosu odpovídající infekci, obvykle alespoň částečně hnisavý. Chronická sinusitida se projevuje zejména trvalým výtokem z nosu, obvykle hnisavého charakteru. Průchodnost dýchacích cest bývá snížena.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L: - Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření Před použitím přípravku EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Trpíte-li průduškovým astmatem, poraďte se o užívání přípravku s lékařem, neboť u astmatiků může přípravek vyvolat zúžení průdušek.
Další léčivé přípravky a přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.
Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů - Bez omezení
 Přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje benzalkonium-chlorid, který může u citlivých jedinců způsobit podráždění sliznice.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Přípravek je určen k vstřikování do nosních otvorů.
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklé dávkování je:

Běžné dávkování :

Dospělí a děti starší 12 let: 3-5x denně 1-2 vstřiky do každého nosního otvoru
Děti 2 -5 let: 3-4x denně 1 vstřik do každého nosního otvoru.
Děti 6 - 11 let: 3-5x denně 1 vstřik do každého nosního otvoru.

Akutní nebo počáteční dávkování:

Dospělí a děti starší 12 let:
První den: Každou ½ až 1 hodinu 1-2 vstřiky do každého nosního otvoru. Nejvýše však 8x denně. Další den přejít na běžné dávkování.
Děti 2 -5 let:
První den: Každou ½ až 1 hodinu 1 vstřik do každého nosního otvoru. Nejvýše však 5x denně. Další den přejít na běžné dávkování.
Děti 6 - 11 let:
První den: Každou ½ až 1 hodinu 1 vstřik do každého nosního otvoru. Nejvýše však 8x denně. Další den přejít na běžné dávkování.

Pokud se příznaky onemocnění zhoršují nebo se nezlepší do 7 dnů od zahájení léčby, navštivte prosím lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dnů.
Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,Šrobárova 48, 10041, Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25°C Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL NASENTROPFEN L obsahuje Léčivými látkami jsou: - Euphorbium D6 1,0 g, Pulsatilla pratensis D3 10,0 g, Luffa operculata D3 10,0 g, Calcii sulfidum D8 1,0 g ve 100 g Pomocnými látkami jsou: Chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda, ethanol, monohydrát laktosy Konzervační látka: benzalkonium-chlorid

Velikost balení: 20 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr.Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540 Fax: 241740553 Email: office@peithner.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.5.2014

Zpět na předchozí stránku.