Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

Top
ENGYSTOL tbl.50
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.
TIP

ENGYSTOL tbl. 50

Výrobce:Heel
Katalog. číslo:HEEL02
Běžná cena v obchodech: 154.00 vč. DPH
Naše cena: 145.00 Kč vč. DPH
DPH:10%
Ušetříte: 9.00 Kč
Kód SUKL:13014
Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
Početks

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

ENGYSTOL, tablety 

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací 


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je přípravek Engystol a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Engystol užívat 
3. Jak se přípravek Engystol užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek Engystol uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK Engystol A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Kombinovaný přípravek Engystol je homeopatická specialita. 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Engystol 
UŽÍVAT 
Nepoužívejte přípravek Engystol: 
- Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Engytol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Další léčivé přípravky a přípravek Engystol 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Bez omezení 

Engystol obsahuje 300 mg monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento homeopatický přípravek užívat. 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK Engystol UŽÍVÁ 
Přípravek je určen k vnitřnímu použití. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x1 tableta 15-20 minut před jídlem nechat rozpustit pod jazykem. Při akutních potížích 1 tableta každých 15 minut po dobu 2 hodin. V případě preventivního použití 2x1 tableta po dobu 4-6 týdnů. 

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky: Nejsou známy 

5. JAK PŘÍPRAVEK Engystol UCHOVÁVAT 
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25°C 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Engystol obsahuje 

Léčivými látkami jsou: 
Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30 
po 75 mg, Sulfur D4, Sulfur D10 po 37,5 mg. 

Pomocnými látkami jsou: Magnesium stearat, 300mg monohydrát laktózy. 

Jak Engystol vypadá a co obsahuje toto balení 
Engystol jsou bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami, nasládlé chuti, bez 
zápachu. 

Velikost balení: 50, 250 tablet 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 , D-76532 Baden-Baden, Německo 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Dr.Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4, Tel: 241740540 
Fax: 241740553 , Email: office@peithner.cz .

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 16.5.2012 

Zpět na předchozí stránku.